Menu

Kontakt

Adres:

Parafia

Zmartwychwstania Pańskiego

w Wałbrzychu

ul. G. Marconiego 2
58-302 Wałbrzych
Telefon: 74 84 78 930

Konto parafialne:

Bank Pekao S.A.

27 1240 1978 1111 0010 0459 5008


Wyszukiwanie

W dniu 11 kwietnia 2017 r. ksiądz biskup Ignacy Dec zatwierdził Statut i skład Rady Parafialnej naszej parafii.

 Oto jej skład:

 

Rada duszpasterska:

 

Przewodniczący Rady Parafialnej: ks. Czesław Studenny, proboszcz; Ks. Sławomir Calik, wikariusz; Katarzyna Bania, Małgorzata Bednarek, Jarosław Czoszyk, Małgorzata Dębicka, Ewa Gościniak, Małgorzata Górecka, Aleksandra Kołkowska, Izabella Koszyk, Elżbieta Kuczwalska, Sabina Przepiórska, Marta Rudzińska, Ewa Stawowska, Piotr Wojnowski, Maria Wrzesień.

 

Rada ekonomiczna:

Dorota Balwierz - Sekretarz Rady Parafialnej; Paweł Kobiałko, Piotr Koper, Bogdan Olechnowicz,Tomasz Rudziński - Prezes Rady Parafialnej, Krzysztof Wasiek, Tomasz Wizerkaniuk.

  

W niedzielę, 30 kwietnia 2017 nastąpiło rozpoczęcie działalności Rady Parafialnej.

 


 

S T A T U T Rady Parafialnej przy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w W A Ł B R Z Y C H U

 

ROZDZIAŁ I

 

Cele statutowe.

 

§ 1

Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium Apostolstwa Świeckich opracowane przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu ul. Marconiego 2 powołuje społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

Rada Parafialna spełnia funkcje rady ekonomicznej i rady duszpasterskiej, wymienionych przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

 

§ 2

Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: „Rada Parafialna przy parafii pw.  Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu”, zwanym dalej „Radą Parafialną” lub „Radą”

 

§ 3

Rada Parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii  pw. Zmartwychwstania Pańskiego i ma siedzibę przy ul. Marconiego 2, 58-302 Wałbrzych.

 

§ 4

1. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary. Obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego.

2. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia poprzez  świadomy udział w potrójnym urzędzie Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla.

 

§ 5

Członkowie Rady Parafialnej przez cały okres kadencji winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną poprzez lekturę, słuchanie wykładów,  udział w kursach, seminariach i rekolekcjach.

 

ROZDZIAŁ II

 

Kompetencje

 

§ 6

1. Rada Parafialna jest gremium doradczym w powierzonych jej sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.536 § 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

2. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Parafialnej.

 

3. Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały, które są radami dla proboszcza. Proboszcz - o ile uzna je za słuszne, wprowadza uchwały w życie.

4. Jeżeli realizacja jakiejś  uchwały Rady Parafialnej zdaniem proboszcza nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

 

ROZDZIAŁ III

 

Skład i liczebność.

 

§ 7

1. W skład Rady Parafialnej wchodzą:

a/ proboszcz jako przewodniczący i wikariusz,

b/ przedstawiciele grup i osób działających na terenie parafii,

c/ inni parafianie zamieszkujący na terenie parafii, żyjący zgodnie z nauczaniem kościoła, pełnoletni, po bierzmowaniu, wolni od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród wiernych.

2. Członków Rady Parafialnej powołuje proboszcz, a także ustala liczbę członków Rady.

3. W ramach Rady Parafialnej działa Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, wikariusz, Prezes Rady Parafialnej oraz Sekretarz. Prezydium zatwierdza proboszcz.

4. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość doboru nowych członków Rady Parafialnej zarówno przez proboszcza jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.

5. Skład Rady Parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezjalnego.

6. Na posiedzenia Rady Parafialnej, poświęcone określonej tematyce, mogą być zapraszane   w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

 

Kadencja

 

§ 8

1. Kadencja Rady Parafialnej trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie lub odnowienia części składu Rady.

2. Osoba, która jest członkiem Rady Parafialnej przez 3 kolejne kadencje powinna przez 1 kadencję pauzować.

3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Parafialnej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii na stałe.

4. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej pracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.

5. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady Parafialnej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady Parafialnej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.   

6. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady Parafialnej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie Parafialnej.

7. Rada Parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

8. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Rady Parafialnej.

 

ROZDZIAŁ V

 

Posiedzenia.

 

§ 9

1. Posiedzeniom Rady Parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca z grona Prezydium.

2. Posiedzenia Rady Parafialnej odbywają się raz na kwartał, a raz w roku odbywa się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, na którym umożliwia się parafianom zapoznanie z pracami Rady. W razie potrzeby proboszcz może zwołać posiedzenie Rady Parafialnej w każdej chwili, również na wniosek członków Rady.

3. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu z Prezydium. Porządek dzienny posiedzenia podaje się wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.

4. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo poruszać istotne problemy parafii, a także proponować tematy następnych posiedzeń Rady. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „wolne wnioski”.

5. Każde posiedzenie Rady Parafialnej powinno być protokołowane. Protokół powinien być odczytany na następnym posiedzeniu Rady.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Prawa i obowiązki członków Rady Parafialnej.

 

§ 10

1. Członkowie Rady Parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

2. Obowiązkiem członka Rady Parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i w realizacji jej postanowień.

3. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo i obowiązek wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej, oraz inspirowania nowych form pracy.

4. Udział w Radzie Parafialnej jest honorową służbą na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Statut, jego uchwalenie i zatwierdzenie.

 

§ 11

1. Rada Parafialna wprowadza zmiany w Statucie uchwałą powziętą większością 2/3 głosów  i za zgodą proboszcza.

2. Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezjalnego.

 

3. Niniejszy statut został zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

Święta

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni

 

Msze Święte

w kościele parafialnym

Niedziela:
  8.00 
  9.30 
11.00
18.30
Dni powszednie:  

18:00

oraz

9:00

(tylko w soboty

I piątki miesiąca

oraz podczas kolędy)